Het onderwijs

Onderwijs sinds 1989

De Stichting Nederlands Onderwijs Taipei, waar de Nederlandse School Taipei onderdeel van uitmaakt, is opgericht in 1989. Begin jaren '90 werden er voor het eerst Nederlandse lessen gegeven aan kinderen van Nederlandse expatgezinnen in Taipei. Dit waren met name kinderen van ouders die werkzaam waren bij Philips. In de jaren daarna heeft de Nederlandse School Taipei zich gevestigd in de Taipei American School (TAS) en is later verhuisd naar de Taipei European School (TES).

Momenteel wordt een NTC-programma aangeboden voor peuters, basisgroepen 1 t/m 8 en het eerste jaar Voortgezet Onderwijs. Aan TES leerlingen wordt doordeweeks NTC-onderwijs aangeboden in de vorm van een CCA (Co-Curricular Activity): een naschoolse activiteit. Leerlingen van de TES voor wie het beter uitkomt om op zaterdag les te krijgen, kunnen worden aangemeld voor het zaterdagprogramma.​

In 2016 is de Nederlandse School Taipei gestart met een NTC-programma op zaterdag voor alle Nederlandstalige kinderen in Taiwan, sinds 2022 is dit op Taipei Municipal Rixin Elementary School (Rixin). Inmiddels is dit uitgegroeid tot een flinke en enthousiaste groep leerlingen en ouders.

Binnen de Nederlandse School Taipei werken we met les- en toetsmethodes uit het Nederlandse basisonderwijs. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden door toetsing, observaties en een leerlingvolgsysteem.


Doelstellingen 

Onze doelstellingen voor de kinderen in het primair onderwijs zijn gebaseerd op 2 richtingen, zoals die door Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) zijn geformuleerd: 

Richting 1: De leerling werkt in alle taaldomeinen toe naar het einddoel basisonderwijs: minimaal referentieniveau 1F en waar mogelijk streefniveau 2F en het einddoel voortgezet onderwijs: minimaal referentieniveau 2F, 3F of 4F. De leerling werkt in alle taaldomeinen toe naar eenzelfde einddoel als hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen. Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein enigszins verschillen. 

Richting 2: De leerling werkt in alle taaldomeinen (net als binnen richting 1) toe naar de referentieniveaus. Voor vo-leerlingen kan vanaf referentieniveau 2F het einddoel ook zijn gericht op het Europees Referentiekader B1 of hoger. De leerling bereikt, vanwege de invloed van andere talen, deze doelen op een later moment dan hij/zij zou doen in Nederland of Vlaanderen. Het moment dat deze doelen bereikt worden, kan per taaldomein verschillen. 

Onze doelstelling voor het voortgezet onderwijs is om de leerlingen voor te bereiden voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) examen. Daarnaast is ons doel alle leerlingen in contact te brengen met de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Dit doen we door het organiseren van culturele activiteiten zoals Sinterklaas, Koningsdag en de Kinderboekenweek. Tijdens de lessen komt cultuur ook ruimschoots aan bod en er wordt gewerkt met het digitale programma “Nieuwsbegrip”.

lesgeld

De tarieven voor de Nederlandse les worden vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse School Taipei. De school heeft hierbij geen winstoogmerk. De hoogte van het lesgeld is gebaseerd op het aantal leerlingen per groep met een minimum van 4 leerlingen.


Het lesgeld is een vast bedrag per semester. Aan het begin van het semester zal de penningmeester de factuur per e-mail versturen het lesgeld moet binnen twee weken worden voldaan. De betaling van het lesgeld kan worden voldoaan via de bankrekening die vermeld staat op de factuur. Wanneer het lesgeld via een buitenlandse rekening betaald wordt zal er 2000 NTD aan administratiekosten in rekening gebracht worden.  


Proefperiode

Voor nieuwe leerlingen is er een proefperiode mogelijk. Voor de peutergroep en groep 1 t/m 8 bedraagt de proefperiode (6 weken) voor 3 lesuren per week NT$ 6.000. Als de lessen na de proefperiode worden voortgezet, dan zal het lesgeld voor de resterende periode van het semester pro rata in rekening worden gebracht. Voor de proefperiode geldt dat er geen restitutie van het lesgeld plaatsvindt bij tussentijdse beëindiging van de lessen. ​


Klimaat op school

Klimaat op school Wij streven naar het bieden van kwaliteitsonderwijs met de nadruk op de totale ontwikkeling van leerlingen. We streven naar een respectvolle omgang en een veilige leeromgeving waar kinderen fouten durven te maken en zich kunnen ontwikkelen. 

Centraal staat het bevorderen van Nederlandse en Vlaamse normen en waarden. Het ontwikkelen van de eigen identiteit binnen de context van de Taiwanese samenleving is daarnaast van belang. 

Denk hierbij aan de respectvolle omgang tussen bestuur, leerkracht, ouders en leerlingen. Om in een zo goed mogelijk sociaal en emotionele omgeving samen te werken is er binnnen de school een anti-pestprotocol en meldcode opgesteld. 

Sociale en emotionele veiligheid
Onder sociale en emotionele veiligheid verstaan wij het welzijn van leerlingen binnen de school, maar ook signalen die wij van leerlingen krijgen over hun algehele welbevinden. Sociale en emotionele veiligheid.

Om dit te waarborgen hanteren wij binnen de school het pest-protocol en de meldcode die in lijn zijn met de Nederlandse richtlijnen. In onze informatiegids wordt hier verder op in gegaan. https://bit.ly/4c69OSf


Bibliotheek

Er is een Nederlandse afdeling in de bibliotheek van de Taipei European School geschikt voor de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. Op de zaterdagschool heeft iedere klas zijn eigen 'rijdende bibiotheek' beschikbaar. De boeken zijn gesorteerd per AVI-leesniveau en per leeftijdscategorie, zodat de leerlingen op eigen leesniveau boeken kunnen lezen.