Het onderwijs

Onderwijs sinds 1989

De Stichting Nederlands Onderwijs Taipei, waar de Nederlandse School Taipei onderdeel van uitmaakt, is opgericht in 1989. Begin jaren '90 werden er voor het eerst Nederlandse lessen gegeven aan kinderen van Nederlandse expatgezinnen in Taipei. Dit waren met name kinderen van ouders die werkzaam waren bij Philips. In de jaren daarna heeft de Nederlandse School Taipei zich gevestigd in de Taipei American School (TAS) en is later verhuisd naar de Taipei European School (TES). Aan de TES wordt doordeweeks nog steeds NTC-onderwijs aangeboden door de Nederlandse School Taipei, tegenwoordig in de vorm van een CCA (Co-Curricular Activity).

In 2016 is de Nederlandse School gestart met een NTC-programma op zaterdag voor Nederlandstalige kinderen die niet aan de TES verbonden zijn. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een flinke en enthousiaste groep en gezellige groep leerlingen en ouders en wordt er momenteel NTC-programma aangeboden voor peuters, basisgroepen 1 t/m 8 en kinderen die Nederlands als (nieuwe) vreemde taal leren.

Het NTC-onderwijs op zaterdag is een naschools programma, dat open staat voor moedertaalsprekers, maar ook voor leerlingen die het Nederlands als tweede of vreemde taal leren. Voor deze leerlingen is er een aangepast lesprogramma. Er wordt gewerkt met een door de Nederlandse onderwijsinspectie goedgekeurd schoolplan en met methodes die ook op Nederlandse scholen gangbaar zijn, zoals Veilig Leren Lezen, Taal Actief, Ik&Ko, Basispoort en Gynzy.

Binnen de Nederlandse School Taipei werken we met thematisch onderwijs, afgestemd op de belevingswereld en het niveau van het kind. Binnen elke thema komen verschillende activiteiten aan bod gericht op de ontwikkelingsdomeinen horende bij de leeftijd en niveau van de leerling. De voortgang van de leerlingen wordt bijgehouden door toetsing, observaties en een leerlingvolgsysteem.


Doelstellingen

Het NTC-onderwijs heeft als algemene hoofddoelstelling: zo goed mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland/ België voor leerlingen in de leeftijd 3 tot en met 12 jaar. Centraal staat het behouden en verstevigen van de moedertaal, waarbij rekening wordt gehouden met een mogelijke teruggang naar een Nederlandse/Vlaamse school. Het uitgangspunt is daarbij, dat leerlingen zo dicht mogelijk bij hetzelfde taalniveau blijven als hun leeftijdgenoten in Nederland/ België.

Daarnaast is ons doel leerlingen in contact te brengen met de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Dit doen we door het organiseren van culturele activiteiten zoals Sinterklaas, Koningsdag, en de Kinderboekenweek. Tijdens de lessen komt cultuur ook ruimschoots aan bod. Er wordt o.a. gewerkt met de cultuurmappen “Nederland in Zicht” en met het digitale programma “Nieuwsbegrip”.

Klimaat op school

Wij streven naar het bieden van hoge kwaliteit onderwijs met de nadruk op de totale ontwikkeling van leerlingen zodat die hun potentieel kunnen behalen. We streven naar een respectvolle omgang en een veilige leeromgeving waar kinderen fouten durven te maken en kunnen groeien. Centraal staat het bevorderen van typische Nederlandse en Vlaamse normen en waarden, ontwikkelen van de eigen identiteit naast diversiteit binnen de context van de Taiwanese samenleving. Denk hierbij aan de respectvolle omgang tussen bestuur, leerkracht, ouders en leerlingen.

Bibliotheek

Er is een Nederlandse afdeling in de bibliotheek van de Taipei European School geschikt voor de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. De boeken zijn gesorteerd per AVI-leesniveau en per leeftijdscategorie, zodat de leerlingen op eigen leesniveau boeken kunnen lezen. De leerkracht neemt op zaterdag een flink assortiment boeken mee naar de leslocatie. Alle leerlingen zijn welkom om per keer maximaal 3 Nederlandstalige boeken te lenen uit de bibliotheek.